• Ø7.5-Ø12-80L Punch Bar

Ø7.5-Ø12-80L Punch Bar

Model No.: SD-1030-05
• Punch bar with diameter Ø7.5 and Ø12 mm

• Length 80 mm

  Dimension              1.2 × 1.2 × 8.0 cm
  Weight   58 g


Related Products

1/2"DR HGV Twist Socket (7 pcs)

SD-1030T

1/4”+1/2”DR Twist Socket Set (15 pcs)

SD-1030E

3/8”+1/2”DR Twist Socket Set (12 pcs)

SD-1030D

1/2”DR Twist Socket Set (10 pcs)

SD-1030B